Politikerområden

Europa 2020 är EU:s nya tillväxtstrategi som ska ta Europa ur den ekonomiska krisen och skapa långsiktigt hållbar tillväxt och fler jobb i hela unionen.

I juni 2010 enades EU:s stats- och regeringschefer om utformningen av Europa 2020-strategin. Strategin ersätter Lissabonstrategin och utgör EU:s nya gemensamma ramverk och kommer att starkt påverka prioriteringarna i den kommande programperioden 2014-2020.

Den bygger på tre övergripande prioriteringar som ska förstärka varandra:

  • Smart tillväxt; utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation.
  • Hållbar tillväxt; främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi.
  • Tillväxt för alla; stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning.

Fem övergripande EU-mål och nationella mål

Europa 2020-strategin har tagit fram fem övergripande mål för var EU bör befinna sig 2020.

  • Att eftersträva en höjning av sysselsättningsgraden till 75 procent för kvinnor och män i åldrarna 20-64 år, bl.a. genom ett ökat deltagande av ungdomar, äldre arbetstagare och lågkvalificerade arbetstagare samt en bättre integration av lagliga migranter.
  • Att förbättra villkoren för forskning och utveckling, särskilt i syfte att höja de kombinerade offentliga och privata investeringarna inom denna sektor till 3 procent av BNP.
  • Att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent i förhållande till 1990 års nivåer. Att öka de förnybara energikällornas andel av den slutliga energikonsumtionen till 20 procent och eftersträva en ökning av energieffektiviteten med 20 procent. Uppnå energi- och klimatmålen 20/20/20.
  • Att förbättra utbildningsnivån, särskilt genom att sträva efter att minska antalet elever som i förtid avbryter sin skolgång till mindre än 10 procent och genom att öka den andel 30-34 åringar som har avslutat en eftergymnasial utbildning eller motsvarande utbildning till minst 40 procent.
  • Att främja social delaktighet, framför allt genom fattigdomsminskning, genom att sträva efter att åtminstone 20 miljoner människor ska komma ur en situation där de riskerar att drabbas av fattigdom och social utestängning.

Utöver detta så har varje medlemsland tagit fram nationella mål och de ska årligen skicka in nationella reformprogram till EU-kommissionen för att visa hur Europa 2020-strategin genomförs nationellt.

Läs mer om EU2020 på EU-kommissionen och Svenska regeringens hemsidor.