Aktuella utlysningar 2024

Alla som bor i EU:s medlemsländer kan söka EU-finansiering. EU-budgeten hjälper såväl företag, lantbrukare, kommuner, studenter, forskare och icke-vinstdrivande organisationer. Vilket program som gäller för din ansökan beror på ditt projekt. På denna sida lyfter vi upp olika typer av aktuella utlysningar.

Tycker du att det är svårt att hitta rätt? Många av EU-programmen har stöd till dig som vill söka finansiering. Den svenska myndighet som håller i programmet och förmedlar programmet har ofta utbildningar och stöd i att söka. Ibland kan du söka finansiering för att göra en större ansökan.

Kontakta oss om du har frågor och funderingar kring hur du kan söka finansiering för just ditt projekt eller din verksamhet.

Interreg

Interreg-programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med programmet är att uppmuntra städer och regioner från olika EU-medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Core project

Nu har Östersjöprogrammets 3:e utlysning för Core project öppnat inom prioritering 1 och 3.

Obligatoriskt “Project Idea Form” och Ansökningsperiod: Sista dagen för att skicka in den obligatoriska Project Idea Form (PIF) är 17 april 2024. Sista datumet för att skicka in sin fullständiga ansökan är 21 juni 2024.

Läs mer och ansök >>

Ansökningar om stöd för huvudprojekt inom insatsområdena:

 • grön omställning
 • transport och mobilitet
 • gränslös arbetsmarknad

Ansökningsperiod: 12/1-8/2  2024

Målgrupp: Lokala och regionala aktörer i södra Östersjöområdet. Av de svenska regionerna ingår Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar.

Läs mer och ansök >>

Jordbruksverket

Sök stöd hos Jordbruksverket för  samarbete, kompetens­utveckling, innovation och FOU. Länsstyrelsen kan stötta kring ansökan och lägger upp kundnummer för nya sökande samt handlägger ansökningar.

Ansökningsperiod: Olika för olika ansökningar

Målgrupp: Företag som söker finansiering inom exempelvis fiske och vattenbruk, måltidsturism eller jordbruk.

Exempel på teman:

 • Främjande av måltidsturism
 • Främjande av matkultur/mathantverk
 • Främjande av lokal livsmedelsproduktion, matkultur/mathantverk och måltidsturism
 • Förbättrad vattenkvalitet och minskade växtnärings­förluster.
 • Samarbete inom växtskydds­området
 • Projekt för bättre smittskydd och djurhälsa

Läs mer>>

Leader Östra Skåne

Leader Östra Skåne arbetar med landsbygdsutveckling i östra Skåne genom att bevilja projektstöd. Verksamhet finansieras av medel från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, den svenska staten och kommuner.

Ansökningsperiod: Löpande

Målgrupp: Aktörer som vill driva landsbygdsutveckling i östra Skåne (Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge).

Tema/Mål:

 • Ökad platsattraktivitet
 • Förhöjd idékraft
 • Ökad tillväxt och sysselsättning
 • Ökad kunskap och fler smarta lösningar för bättre miljö och klimat
 • Stärkt delaktighet och tillhörighet

Läs mer och ansök >>

Tillväxtverket

Hållbar stadsutveckling

URBACT erbjuder städer en unik möjlighet att lära av andra europeiska städer för att förbättra och utveckla arbetet med hållbar stadsutveckling. Vill ni ta del av andra städers erfarenheter av till exempel naturbaserade lösningar, digital omställning eller hantering av demografiska förändringar? Ansök då till utlysningen för Innovation Transfer Networks.

Målgrupp: Städer som vill arbeta med hållbar stadsutveckling

Ansökningsperiod: 10 januari till 20 Mars 2024.

Läs mer här >>

Stöd till företag inom innovation och investeringar i innovationsmiljöer 

Målgrupp: De som vill arbeta med att stärka små och medelstora företags forskning- och innovationskapacitet. Ni kan söka finansiering för projekt med direkta insatser till företag och det finns också möjligheter att söka finansiering för uppbyggnad av testbäddar och demonstrationsmiljöer.

Ansökningsperiod:  Öppnar 13 februari

Läs mer >>)

​Var med och bidra till ökad innovationshöjd i livsmedelssystemet 

Målgrupp: De som vill vara med och stärka innovationsarbetet inom livsmedelsområdet? Utlysningen efterfrågar nyskapande innovations- och utvecklingsprojekt med potential att bidra till stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling inom det svenska livsmedelssystemet.

Ansökningsperiod: Öppnar 13 februari

Läs mer >>

Bidra till att fler små och medelstora företag kan energieffektivisera mer

Målgrupp: De som har idéer som kan bidra till att fler små och medelstora företag kan bli bättre på att energieffektivisera sin verksamhet? Nu kan ni söka EU-finansiering för utvecklingsprojekt som ska bidra till ökad energieffektivisering i Skåne-Blekinge.

Ansökningsperiod: Öppnar 13 februari

Läs mer>>

Bidra till grön omställning och främja förnybar energi i Skåne- Blekinge 

Målgrupp: De som villi arbeta med att öka den förnybara energin i Skåne och Blekinge? Nu finns det EU-finansiering till projekt som ska bidra till ökad produktion och användning av förnybar energi i små och medelstora företag.

Ansökningsperiod: Öppnar 13 februari

Läs mer>>

Stärk företags kompetensförsörjning och främja entreprenörskap

Målgrupp: De som vill arbeta för en stärkt kompetensförsörjning hos små och medelstora företag inom Skåne och Blekinges styrkeområden? Eller verka för ett ökat entreprenörskap? Nu finns det möjlighet till EU-finansiering för aktörer i Skåne och Blekinge län.

Ansökningsperiod: Öppnar 13 februari

Läs mer>>

Bidra till en cirkulär omställning i små och medelstora företag 

Målgrupp: De som har idéer på satsningar som bidrar till att fler små och medelstora företag arbetar cirkulärt? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering till utvecklingsprojekt som fokuserar på olika delar av den cirkulära ekonomin i Skåne och Blekinge.

Ansökningsperiod: Öppnar 13 februari

Läs mer>>

Bidra till tillväxt och stärkt konkurrenskraft hos små och medelstora företag 

Målgrupp: De som vill arbeta för att stärka små och medelstora företags hållbara tillväxt. Detta kan ske genom satsningar på digitalisering, export, internationalisering eller affärsutveckling. Finansiering går att söka för EU-projekt som ska skapa nytta i Skåne och Blekinge.

Ansökningsperiod: Öppnar 13 februari

Läs mer>>

Regionalt investeringsstöd

Målgrupp: Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar i delar av landet. Stödet kan ges för investeringar i materiella och immateriella tillgångar. En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.

Ansökningsperiod: Stänger 31 december 2026

Läs mer>>

Horisont Europa

Horisont Europa är det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation. Det ska bidra till FN:s hållbarhetsmål. Programmet har en budget på över 95 miljarder euro och håller på 2021–2027. Den svenska myndigheten som stöttar svenska aktörer som vill söka är Vinnova.

Ansökningsperiod: Löpande

Målgrupp: Organisationer inom näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut, universitet, högskolor, företag, industri och civilsamhälle

Tema:

Läs mer på Vinnovas hemsida >>

Ansök på EU-kommissionens hemsida >>

Kreativa Europa

Creative Europe/Kreativa Europa är Europeiska kommissionens flaggskeppsprogram för att stödja kultur- och audiovisuella sektorer. Kulturrådet och Filminstitutet ger rådgivning till svenska aktörer som vill ansöka och samverka internationellt inom programmet.

Ansökningsperiod: 4/1-31/4, 2024 (olika för olika ansökningar)

Målgrupp: Kulturaktörer i Europas medlemsländer

Tema:

Läs mer om Kreativa Europa på Kulturrådets hemsida >>

Svenska ESF-rådet

Social innovation för aktiv inkludering i Sydsverige

Denna utlysning är inom A2, Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla. Inom A2 stöds kan insatser i huvudsak göras för individer som riskerar att drabbas av fattigdom eller social utestängning, individer som står utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet samt insatser för de som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Insatser inom området ska avse insatser på individnivå, för att utvecklaorganisationer samt för att utveckla strukturer. Inom specifikt mål h) är det möjligt att genomföra insatser i såväl större som mindre projekt. Insatser kan stödja arbetskraftens yrkesmässiga och geografiska rörlighet.

Ansökningsperiod: Stänger 4 mars 2024

Läs mer >>

Kompetensutveckling för yrkesverksamma i Sydsverige

Denna utlysning är inom A1, Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla. Inom A1 stöds insatser som främjar livslångt lärande och ger stöd till arbetskraftens yrkesmässiga och geografiska rörlighet. Insatser kan även främja möjligheter att förvärva och förstärka färdigheter, såsom entreprenörsfärdigheter och digitala färdigheter. Insatser som drar nyttan av digitaliseringens möjligheter kan stärka likvärdighet, effektivitet, kvalitet och spridning. Insatser inom området ska främst riktas direkt till individer, men även insatser för att utveckla organisationer samt för att utveckla strukturer omfattas.

Ansökningsperiod: Stänger 4 mars 2024

Läs mer>>

Förstudie – transnationellt samarbete för aktiv inkludering

Denna utlysning är inom A2, Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla. Inom A2 stöds kan insatser i huvudsak göras för individer som riskerar att drabbas av fattigdom eller social utestängning, individer som står utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet samt insatser för de som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Insatser inom området ska avse insatser på individnivå, för att utvecklaorganisationer samt för att utveckla strukturer. Inom specifikt mål h) är det möjligt att genomföra insatser i såväl större som mindre projekt. Insatser kan stödja arbetskraftens yrkesmässiga och geografiska rörlighet.

Ansökningsperiod: Stänger 4 mars 2024

Läs mer >>

Aktiv inkludering av individer i Sydsverige som varken arbetar eller studerar

Denna utlysning är inom A2, Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla. Inom A2 stöds kan insatser i huvudsak göras för individer som riskerar att drabbas av fattigdom eller social utestängning, individer som står utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet samt insatser för de som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Insatser inom området ska avse insatser på individnivå, för att utvecklaorganisationer samt för att utveckla strukturer. Inom specifikt mål h) är det möjligt att genomföra insatser i såväl större som mindre projekt. Insatser kan stödja arbetskraftens yrkesmässiga och geografiska rörlighet.

Ansökningsperiod: Stänger 4 mars 2024

Läs mer>>

Externa relationer och stöd, Region Skåne,

Utlysning kommer i vår 2024

Läs mer >>

Nordiska utlysningar

Prosperous Future – 2nd Round of the Application Programme for Civil Society Cooperation in the Region 

Ansökningsperiod:  Stänger 23 februari 2024

Läs mer>>

Udlysning fra det Nordiske Arbejdsmiljøsamarbejde under Nordisk Ministerråd til forskning om arbejdsmiljø og arbejdslivskriminalitet

Ansökningsperiod:  Stänger 15 februari 2024

Läs mer>>

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt.

Hitta erbjudande om finansiering genom att söka i deras databas här >>

Utlysningar riktat till skola och fritid (formellt och informellt lärande)

Nationellt kontor för Erasmus+ – Universitets- och högskolerådet (UHR)

Bidrag som går att söka nu | MUCF