EU stärker sina åtgärder för att bekämpa desinformation kring Coronapandemin

I kölvattnet av Coronapandemin har det spridits en mängd falsk eller vilseledande information och även försök från utländska aktörer att påverka EU-medborgarna och diskussionerna i EU. Nu lägger EU-kommissionen och EU:s utrikesrepresentant fram en analys av sina åtgärder för att bekämpa desinformation och ett antal förslag om hur arbetet ska se ut framöver.

Detta är en uppföljning av de europeiska ledarnas uppmaning från mars 2020 om hur desinformation ska bekämpas och hur de europeiska samhällenas motståndskraft ska stärkas. I det gemensamma meddelandet analyseras de omedelbara svarsåtgärderna mot desinformation och det föreslås konkreta åtgärder som snabbt kan vidtas.

Den situation vi har befunnit oss i har blivit som ett testfall där det visas hur EU, och dess demokratiska samhällen, hanterar problem kring desinformation. För ett starkare och mera motståndskraftigt EU lyfts flera aspekter. Nedan en förkortad text. För mer information om alla aspekter vänligen följ länken till pressmeddelandet längst ned i nyheten.

Att förstå. Till exempel att skilja på olagligt innehåll och sådant som är skadligt men inte olagligt.

Att kommunicera. Till exempel genom att skapa informationssidor som bemöter desinformation.

Att samarbeta. Till exempel genom att använda etablerade kanaler och system för tidig varning och krishantering genom samarbete med Europaparlamentet och rådet samt mellan EU-institutioner och EU-länder.

Att säkra öppenhet och insyn. Till exempel genom att onlineplattformar bör lämna rapporter varje månad kring hur de arbetar för att främja trovärdigt innehåll och begränsa desinformation och annonsering som rör coronaviruset.

Att säkerställa yttrandefrihet och en demokratisk debatt som präglas av mångfald. Till exempel genom att stärkta politiskt och praktiskt stöd till oberoende medier och journalister i EU och runtom i världen.

Att värna medborgarnas egenmakt och öka medborgarnas medvetenhet och samhällets motståndskraft. Till exempel genom att se till att medborgarna kan delta i demokratisk debatt och genom att upprätthålla tillgång till information och yttrandefrihet.

De åtgärder som nu föreslås kommer att ligga till grund för EU:s fortsatta arbete mot desinformation, särskilt i den europeiska handlingsplanen för demokrati och rättsakten om digitala tjänster.

Läs hela pressmeddelandet från EU-kommissionen och hitta fler länkar med ytterligare information kring arbetet mot desinformation här >>