Energipriser – från EU till Skåne

Ett vanligt samtalsämne runt matbordet i höst har varit elpriserna. Hur påverkar de beslut som tas i Bryssel oss i Skåne? I denna artikel får du en översikt kring vad som sker inom EU och får läsa vad såväl politiker som specialister har att säga i frågan.

Ledare samlas kring energifrågan i Europa

När EU:s stats- och regeringschefer träffades inom Europiska rådet 20–21 oktober kom de överens om att sänka gaspriserna ytterligare, samt att garantera tillgången och minska efterfrågan på gas.  Kommissionen har bland annat lagt fram förslag om gemensamma inköp av gas och fler solidaritetsavtal mellan medlemsstaterna.

”Det är av största vikt att vi tillsammans bekämpar energikrisen. Jag är öppen för att diskutera alla förslag om att frikoppla gas- och elpriserna, men vi får inte riskera försörjningstryggheten eller införa ny EU-finansiering”, sade energi- och näringsminister Ebba Busch.

Det tjeckiska ordförandeskapet meddelade att ett ytterligare extrainsatt energiministermöte kommer att hållas i Bryssel den 13 december.

Åtgärder från EU-kommissionen

EU-kommissionen har föreslagit olika åtgärder kring förbrukning och produktion av el. Åtgärderna är en reaktion på de höga energipriser som påverkar Europa, enligt klimatkommissionär Frans Timmermans. Han menar även att situationen vi befinner oss i, med snabbt stigande elpriser visar att tiden med billiga fossila bränslen är över. EU-kommissionen anser att vi måste påskynda omställningen mot hemodlad, förnybar energi.

Minska elförbrukningen

En åtgärd är ett tvingande mål att minska elförbrukningen med minst fem procent under de timmar på dygnet som energin kostar mest, samt att medlemsländerna bör minska sin elförbrukning med minst tio procent till slutet av mars 2023. Att minska efterfrågan på el är grundläggande för att lyckas. Martin Andersson, docent i energivetenskap på Lund Universitet, anser att EU-kommissionens förslag om en fem procent minskning på elförbrukningen kan göra elen betydligt billigare. I södra Sverige kommer elpriset att vara föränderligt och vissa timmar på dygnet kan det bli dyrare än andra.

Inkomsttak

Ett tillfälligt tvingande inkomsttak för energibolag som producerar fossilfri energi föreslås också, samt att överskotten ska gå till att sänka energikostnader för energikonsumenter i synnerhet utsatta hushåll, hårt drabbade företag och energiintensiva industrier.

Olika partier om energifrågan

Vi på Europa Direkt Sydskåne kontaktade personer från olika partier för att höra vad de har att säga i energifrågan. Vi ställde frågan: “Vad anser ni i ert parti att vi bör göra för att sänka elkostnaden i södra Skåne?”

Centerpartiet i Europaparlamentet

”För att kunna minska elkostnaderna i södra Sverige behöver vi jobba mer med tre saker. Det handlar framförallt om ökad el-överföring och utbyggda elnät, mer elproduktion och energieffektivisering. Vi måste exempelvis isolera lokaler och hus bättre, samtidigt som vi snabbar på tillståndsprocesser för att bygga ut elnät och nya produktionskällor. Det är i grunden en fråga om tillgång och efterfrågan – där en ökad tillgång och minskad efterfrågan också sänker priset”, säger Emma Wiesner, Europaparlamentariker (C).

Socialdemokraterna i Skåne

”Socialdemokraterna presenterade under valrörelsen tydliga lösningar för hur elkonsumenter kompenseras ekonomiskt för de höga elpriserna, genom att återföra de intäkterna svenska kraftnät får genom bristande överföringskapacitet i elnätet. Den kompensationen ska betalas ut tills vidare och inte bara retroaktivt för det senaste året. Samtidigt måste elproduktionen i södra Sverige byggas ut snabbt. Ny kärnkraft användes som en retorisk snuttefilt av de högerkonservativa partierna under valrörelsen. När de nu fått bilda regeringen blir det tydligt att ny kärnkraft inte löser några problem här och nu. Vi socialdemokrater är inte emot kärnkraft. Däremot vill vi ha en blandning mellan olika energislag, som tillsammans skapar en robust energiförsörjning. Vi behöver vindkraft, liksom vi behöver fler solceller, utbyggd kraftvärme och teknik för att mellanlagra energi så att den kan användas i elnätet när den behövs. För det krävs breda uppgörelser och en politik som utnyttjar möjligheterna med alla energislag”, säger Niklas Karlsson, ordförande för Socialdemokraterna i Skåne och ordförande i riksdagens skatteutskott.

Moderaterna i Europaparlamentet

 ”EU:s medlemsländer bör uppmanas att inte fullfölja planerna med att stänga fullt fungerande kärnkraft i förtid. Framåt behövs också en bredare satsning på mer fossilfri energi som stabiliserar elnätet och tillgången på el. Vi vill främja användandet av bioenergi, se bättre villkor för kärnkraften och trappa upp energieffektiviseringen i hela EU — samtidigt som det behövs mer akuta åtgärder som pressar ned priserna här och nu, såsom gemensamt inköp av gas, vilket också förbereds på EU-nivå”, säger Tomas Tobé, Europaparlamentariker för Moderaterna.

Läs mer:

https://www.regeringen.se/artiklar/2022/10/fortsatta-diskussioner-om-hoga-gaspriser-vid-ministermote/

Historiskt EU-förslag ska minska energianvändningen | Nyhetssajten Europaportalen