EU:s Medborgarinitiativsvecka har startat

Den 1 april 2012 fick EU:s medborgare en helt ny möjlighet att påverka EU:s lagstiftning med det nya verktyget medborgarinitiativet, European Citizens’ Initiative (ECI) via Lissabonfördraget. I oktober i år hade vi på Europa Direkt Sydskåne en digital konferens där vi bland annat pratade om medborgarinitiativ när vi gick igenom hur EU-medborgare kan påverka EU.

I januari i år infördes nya regler gällande medborgarinitiativet för att göra verktyget lättare för EU-medborgare att använda, bland annat ska EU-kommissionen hjälpa till att organisera aktiviteter kring initiativen för att öka medvetenheten kring medborgarinitiativ. Som ett sätt att öka EU-medborgarnas kunskap om medborgarinitiativ och dess möjligheter lanserar nu EU-kommissionen en kampanjvecka, med start idag. Under veckans gång kommer experter, tjänstemän från EU-institutioner och organisationer att diskutera verktyget i olika seminarium online.

Problemet med medborgarinitiativ är att medborgarna inte känner till det, menade Pascal Leardini, biträdande generalsekreterare i EU-kommissionen, och pekar på en studie där över 90 % av de tillfrågade EU-medborgarna inte visste vad medborgarinitiativ var. Även processen att genomföra ett initiativ måste förfinas. Därför anordnar EU-kommissionen kampanjveckan för att sprida budskapet om detta demokrativerktyg och dess möjligheter.

Kampanjveckan kickade igång med ett seminarium där ämbetsmän för olika EU-institutioner fick diskutera verktyget, bland annat företrädare för Tysklands regering i Europeiska unionens råd Stephan Mayer. Enligt Stephan så är medborgarinitiativet ett sätt att föra EU:s medborgare närmre institutionerna, för att minska glappet mellan EU som institution och dess medborgare. Ayssa Kavrakova, VD för ECAS som jobbar med medborgarinitiativet, menar att alla medborgarinitiativ triggar igång ett gensvar hos EU-kommissionen och därför är medborgarinitiativet en möjlighet för alla att få sina röster hörda. Även om medborgarinitiativet inte når en miljon underskrifter. Ett exempel är medborgarinitiativet rörande flygskatt, som inte nådde en miljon underskrifter men som ändå skapat debatt i flera EU-länder.

Information om medborgarinitiativ

Medborgarinitiativ är en möjlighet för alla EU-medborgare att genom namninsamlingar och uppmana EU-kommissionen att lägga fram nya lagförslag. Ett initiativ behöver minst en miljon namnunderskrifter från åtminstone sju olika EU-länder, vilket kan tyckas mycket, men EU består av 27 länder med 447 miljoner invånare. För att få en miljon underskrifter behöver alltså bara 0,2 procent av EU:s befolkning skriva under.

Ett medborgarinitiativ bedrivs av en kommitté, bestående av sju människor från sju olika EU-länder som tillsammans formulerar frågeställningen kring ett ämne som EU bestämmer över. Får initiativet en miljon underskrifter måste EU-kommissionen ta upp initiativet, kommittén får även komma och tala inför Europaparlamentet. EU-kommissionen har sedan tre månader på sig att pröva initiativet, all information om vad som händer med ett medborgarinitiativ är offentligt. Tidigare lyckade initiativ har bl.a. tagit upp debatten om kemikalier i bekämpningsmedel och rätten till rent vatten.

Mer information om kampanjveckan här