Vad gör EU för mig?

En analys av EU finansierade projekts påverkan i Sydöstra Skåne.

Sammanställningen av insamlade data har identifierat betydande trender och framsteg för Sydöstra Skåne. Artikeln redogör för olika projekts tematiska fokusområde från år 2016–2024 och deras påverkan på makrofaktorer.

Lokala trender och framsteg

Den deskriptiv statistisk sammanställning av EU finansierade projekt i Sydöstra Skåne beskriver på en tydlig förändring av fokusområden före och efter 2020, och har mot de senare åren bidragit till en förflyttning mot att stärka lokal utveckling på landsbygden och stödja små och medelstora företag (SME). För att mäta en förändring i kommunerna jämförs skillnader och likheter på olika makrofaktorer exempelvis brutto regional produkt (BRP) per invånare, arbetslöshet och sysselsättningsgrad. Den regionala tillväxten i form av ökning i BRP per invånare och minskningen av arbetslöshet har stärkt Sydöstra Skåne ekonomiska tillväxt (Tomelilla, Ystad, Simrishamn, Sjöbo). Lokala trender som visar på en konstant invånarnivå gör att slutsatsen kan dras att ökningen i BRP/invånare inte kopplad till en förändring i kommunernas befolkning. Figuren visar på förändring i BRP/invånare i Sydöstra Skåne mellan år 2009–2020.

Erasmus+ projekt är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Analysen visar på att programmet haft en betydande inverkan på eftergymnasial utbildningsnivå, särskilt i Ystad då de har högst procent av eftergymnasial utbildningsnivå med nära 15%. I Sydöstra Skåne har Ystad haft störst monetär finansiering från Erasmus+ av en total investering av cirka 10 miljoner. En ökning i antal invånare med eftergymnasial utbildning ger kommunerna en högre nivå av utbildad arbetskraft, vilket bidrar till mer specialiserade kompetenser som i förlängningen bidrar till tillväxt. En ökad nivå på utbildning hos invånare kan vara korrelerat med fler Erasmus+ projekt och finansiering. Erasmus+ åstadkommer detta genom att ge elever och personal inom utbildningssektorn möjlighet att medverka i internationella samarbeten och kunskapsutbyte.

Framtida satsningar

Så vad gör EU för mig? Mycket mer än vad vi tror. EU bidrar till tillväxt i våra kommuner i form av finansiering som leder till ökad BRP per person, skapar arbetstillfällen genom att genom monetärt stöd åt SME på två miljoner vilket har bidragit till en snittsänkning i arbetslöshet från år 2010 till år 2021 med nästan 5%, kompetensförsörjning, infrastrukturutveckling som exempelvis anläggning av fibernät för strax över 120 miljoner kronor i Sydöstra Skåne. EU finansiering för projekt inom fiskeindustrin på cirka tre miljoner som har bidragit till fler arbetstillfällen och mer hållbart fiske. Denna finansiering av projekt som beskrivs är bara toppen av isberget av vad EU gör för att kommuner, näringsliv och invånare i medlemsländer ska frodas och vara konkurrenskraftiga. Trots EU:s insatser krävs ökad medvetenhet hos kommuner och EU om lokala och regionala finansieringsbehov. En årlig uppdatering av samlade data och ökad tillgänglighet för att minimera risken att ta beslut baserad på avsaknad och föråldrad information.

Nedanför följer förslag på var allokering av finansiering bör gå till givet data i analysen. En ökad satsning på kompetensförsörjning är ett stort behov för kommunerna då sysselsättningsgraden ligger på runt 80% i snitt hos kommunerna där det varit en nedgående trend i ett antal år. Det har endast varit nio projekt mellan år 2020–2024 som satsat på en förbättring av sysselsättningsgraden vilket är en relativt låg nivå relativt med andra prominenta projektteamen, såsom utveckling på landsbygden där det har varit mer än dubbelt så många projekt. Konsekvenser av en låg sysselsättningsgrad är att människor inte är i arbete vilket i sin tur bidrar till lägre BRP. Det betyder att lika många varor och tjänster inte produceras i kommunen som det finns möjlighet till. Vilket i sin tur leder till att kommuner inte är lika attraktiva och som i sin tur leder till mindre investeringar.

Med utveckling i teknologisk innovation kan Sydöstra Skåne säkerställa en fortsatt positiv utveckling då ekonomisk tillväxtteori säger att teknologisk utveckling ger en skalbar ökning i BRP. Det vill säga om teknologisk utveckling blir dubbelt så bra så ökar BRP dubbelt så mycket som en följd av det. Med större satsningar av EU finansierade projekt inom dessa två områden kan kommunerna i Sydöstra Skåne säkerställa att bli mer konkurrenskraftiga och ha en ständig tillväxt.

Vill du läsa vidare och gå mer in på djupet om vad som nämnts i artikeln kan du läsa den fulla rapporten ”Valuta för pengarna” här: Rapport_EU finansierade projekts påverkan i Sydöstra Skåne 20240110

Författare: Richard Sabelberg