Regeringen vill ingå i EU-baserat informationsutbyte

Person med frågetecken för ansiktet sitter bakom en laptop

Justitiedepartementet har skickat ett remissförslag på att ingå i ett gränsöverskridande samarbete för att bekämpa brottslighet på europeisk nivå. Det handlar om att utbyta information med andra EU-medlemsländer och deras respektive brottsbekämpningsorgan.

Utbyte av information mellan länder har visat sig viktigt när det handlar om att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna förebygga brott som begås över nationsgränser.

I förslaget som lagts fram föreslås bland annat att brottsdatalagen ska kompletteras med mer konkreta direktiv över vad som gäller när en svensk myndighet har fått personuppgifter från en annan medlems­stat i EU eller ett EU-organ.

När en svensk myndighet får uppgifter från ett annat land är det inte ovanligt att det ställs särskilda villkor om hur uppgifterna får användas. Det kan handla om t.ex. för vilka ändamål uppgifterna får användas eller hur länge de får behållas. På grund av hur olika länders lagar och verksamhet ser ut så kan det ibland bli svårt att använda uppgifterna under rätt villkor.

Att följa dessa villkor är i regel en förutsättning för att få ta del av uppgifter från utlandet. Svenska myndigheter följer redan flera av villkoren och får personuppgifter från andra länder. Men det nya förslaget kommer göra det enklare för svenska myndigheter att få ta del av information och garanterar att Sverige kan delta i det europeiska informationsutbytet.

Förslaget föreslås gälla den första januari 2022.

Under förra veckan meddelade även Regeringen att man vill ingå i Budapestkonventionen, som är den första internationella konventionen som berör brott som begås online. Dess övergripande mål är att skydda och främja frihet, säkerhet och mänskliga rättigheter på internet.