EU-finansierat medicinskt reservlager sätts upp i Sverige

Illustration av läkare och medicinsk utrustning

Sverige är ett av medlemsländerna som kommer att ha ett beredskapslager för medicinsk skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tillsammans med Socialstyrelsen och Försvarets materielverk har fått i förtroende från EU att lagra utrustning som ventilatorer och skyddsmasker, med mera.

Lagret finansieras av EU-kommissionen och är tänkt som en reserv som ska kunna användas när medlemsländernas egna medicinska resurser börjat sina vid stora kriser.

Att sätta upp medicinska lager i olika EU-länder har varit på tal länge, men corona-pandemin belyste att behovet var akut och snabbade upp processen.

Det här är en vidareutveckling av EU:s civilskyddsmekanism och dess organ, rescEU som har i uppdrag att förbereda, bistå med hjälpmaterial och agera när katastrofer inträffar. Att sätta upp fältsjukhus vid kemiska, biologiska, strålnings- och kärnkraftsolyckor är ett sätt som rescEU kan hjälpa till.

RescEU har även bistått med brandbekämpningsplan vid skogsbränder.

Uppdraget startades den 1 september och gäller i fem år.