Svensk bioenergi – ett steg mot ett klimatneutralt EU

Är du intresserad av miljöfrågor och missade förra veckans panelsamtal om svensk skog och det ”Gröna guldet” – bioenergi? Då kan du här få ett sammandrag från arrangemanget där representanter från EU-parlamentet, EU-kommissionen, näringslivet och andra organisationer talade om hur svensk skog kan bidra till att uppnå EU:s klimatmål.

2050 ska EU var klimatneutralt. Till 2030 ska EU ha minskat utsläppen med 55%. För att se till att detta ska hända planerar EU-kommissionen nu att lägga flera nya förslag. Ett av dessa förslag är att revidera direktivet om förnybar energi och skärpa dess krav, något som kan påverka svensk skogsindustri. En annan viktig diskussion är i vilken omfattning bioenergi ska klassas som en miljömässigt hållbar investering.

Vilka ståndpunkter hade deltagarna från Europaparlamentet?

Europaparlamentarikern Jakop Dalunde (MP) ansåg att EU:s klimatmål var för lågt satta. Gällande bioenergi lyfte han problemet med att delar av den bioenergi vi använder i Europa kommer från länder där den inte producerats på ett hållbart sätt. Han poängterade vikten av forskning och utveckling på de mest hållbara energislagen vind- och solenergi. Han menade även att en omställning från fossilt till förnybart måste ske snabbt. Inte stegvis och med övergångslösningar, där han räknar in viss form av bioenergi. Dalunde menade även att många i Europaparlamentet är konservativa och vill behålla det fossila bränslet, men klimatfrågan är akut och måste tas på största allvar.

Emma Wiesner, tillträdande Europaparlamentariker (C), talade om att i Sverige är vi bra på att skapa hållbar bioenergiproduktion med hjälp av restprodukter från skogsbruk. Hon var oroad över åsikter kring att svenska skogar borde stå kvar, vilket skulle förhindra användning av skog till att bygga hus och annat. Hon lyfte även en oro över att EU-reglerna kring bioenergi ska skärpas ytterligare. Hon ser det som viktigt att skogen ska vara ”nationell kompetens”. Dvs att vi i Sverige har unik kunskap om vår skog och själva ska kunna ta beslut i dessa frågor. Hon betonade vikten av att skapa förutsättningar för att privata investeringar inom fossil energi ska ställas om till mera hållbara alternativ, som bioenergi. Om bioenergi, genom förändrade regelverk, inte klassas som ett så hållbart alternativ kan detta försämra dessa förutsättningar.

Vad säger näringsliv och naturrättsorganisationer om dessa frågor?

Josefine Nilsson från Svenska Cellulosa AB (SCA) – Europas största, privata skogsägare – berättade att deras vision med skogsbruket är att ta tillvara på hela trädet. Från sågspån och bark till barr och ved. Det handlar inte om att göra träd till drivmedel, det är restprodukter från träd som blir drivmedel. Hon uppmuntrade att EU-regler ger höga ambitioner, men hon efterfrågade långsiktiga spelregler. Eftersom satsningar och utvecklingsprojekt ofta är omfattande och långsiktiga måste det gå att våga starta upp utifrån rådande direktiv. Ändras förutsättningar och regler kan det skjuta fram nya lösningar år i framtiden, något som även skjuter upp ersättandet av fossilt bränsle.

Otto Bruun från Naturskyddsföreningen menade på att den energi som tas från skogen medför stora risker kring påverkan på den biologiska mångfalden. Därför behövs hårdare regler i direktiven kring vilka råvaror som kan användas. I Sverige är det mycket restprodukter, vilket är bra. Otto Bruun påpekade dock att Sverige behöver en mera hållbar och långsiktig strategi. Exempelvis att inte använda stubbar eller hela träd som behöver finnas kvar.

Karin Nikavar, från Vattenfall, berättade att deras mål är att vara klimatneutrala till 2030 och att bioenergi har en viktig roll om det ska ske. De hoppas att inte för mycket i de befintliga direktiven kring hållbarhetskriterierna ska ändras, då de inte funnits under så lång tid. De tycker enbart att det som påverkar den gröna given ska ses över.

Avlutande reflektioner från olika deltagare

Dalunde kommenterade resonemanget att bioenergi är ett steg i rätt riktning och att hårdare regler, som stoppar upp investeringar, kan fördröja ersättandet av fossilt bränsle. Han menade att det finns en risk att vi kan låsa in kapital i satsningar som inte är verkligt hållbara, och att det då kan bli problem längre fram. Weisner hade istället synsättet att det viktiga var att implementera det regelverk för bioenergi som redan beslutats, inte att göra det svårare, och att istället höja reglerna kring fossilt bränsle. Att fokus var att komma ifrån det fossila energianvändandet.

Mårten Larsson, ansvarig bioenergifrågor Skogsindustrierna, avslutade med att reflektera över de huvudsakliga områdena han tog med sig från samtalet. Hur bioenergin, som en del av en hållbar bioekonomi, är av allra största vikt för ett klimatneutralt Europa. Han poängterade att även om många talar om skogen som en ”kolsänka”, något som binder koldioxid från atmosfären, är det inte en hållbar väg att låta skogen stå orörd i Sverige.

Slutsats och tips hur DU kan tycka till i frågorna!

Deltagarna i seminariet hade olika åsikter i vissa frågor, men samtliga var eniga att hållbart producerad bioenergin är ett steg i rätt riktning mot ett klimatneutralt Europa.

Vad tycker du om dessa frågor? Tyck till i samrådet kring EU:s skogsstrategi!

Vill du se hela sändningen finns den här >> (https://www.youtube.com/watch?v=cuBmIxk4qpc)

Samtalet arrangeras av Europaparlamentets kontor i Sverige och Skogsindustrierna.

VISA MINDRE