Sverige är ordförandeland i EU våren 2023

Photographer: Dati Bendo. European Union, 2023
Copyright. Source: EC – Audiovisual Service

Ordförandeskapet i EU:s ministerråd roterar. Sverige har tagit över ordförandeklubban för våren 2023. Varje sexmånadersperiod är ett EU-land ordförande i ministerrådet, eller Europeiska unionens råd som det formellt heter. Uppgiften för ordförandelandet är att organisera och leda ministerrådets möten, förutom i rådet för utrikes frågor, och ha kontakt med de andra EU-institutionerna, särskilt EU-kommissionen och Europaparlamentet. Ordförandelandet ska driva rådets del av arbetet med att stifta EU-lagar framåt.

Förra veckan startade ordförandeskapet upp med ett möte på ishotellet i Kiruna. På plats var såväl statsminister Ulf Kristersson, kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och kung Carl Gustaf.

Photographer: Dati Bendo. European Union, 2023
Copyright. Source: EC – Audiovisual Service

Sverige är ordförandeland i ministerrådet mellan den 1 januari–30 juni 2023. Det är den svenska regeringen som har ansvaret för arbetet i rådet när Sverige är ordförande. Under de sex månader som Sverige är ordförande leder regeringen och Regeringskansliet de flesta av de möten som genomförs i ministerrådet. Sammanlagt handlar det om ungefär 2 000 möten i Bryssel och Luxemburg och cirka 150 informella möten och konferenser i Sverige.

Under det halvår som Sverige är ordförandeland anordnar riksdagen åtta konferenser där ledamöter och tjänstemän från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet deltar och diskuterar olika frågor. Ett syfte är att främja samarbete och diskussioner mellan de olika nationella parlamenten och Europaparlamentet.

Ulf Kristersson, Sveriges statsminister, säger:

”Sverige tar över ordförandeskapet i EU:s ministerråd i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget i Europa sedan andra världskriget. De utmaningar som EU står inför kan vara större än någonsin tidigare. Det förpliktigar.

Sverige kommer under vårt ordförandeskap prioritera ett fortsatt starkt europeiskt ledarskap i omställningen mot en fossilfri ekonomi och en tydlig agenda för ökad konkurrenskraft.

Ett starkt politiskt, militärt, humanitärt och ekonomiskt stöd för Ukraina är alltjämt en överordnad uppgift. Likaså att fortsätta främja Ukrainas EU-närmande. Våra demokratiska värderingar och grundläggande principer om medborgerliga fri- och rättigheter är grundläggande för Europasamarbetet och för EU:s röst i världen. Det svenska ordförandeskapet kommer med stor beslutsamhet driva på arbetet för ett grönare, säkrare och friare Europa, för ökad europeisk konkurrenskraft och för en stark europeisk röst i världen. För nu och för framtiden.”

Läs mer om Sveriges ordförandeskap >> 

Läs/ se statsministerns tal >>